tisdag 23 juni 2009

Länkar

Undertecknad har inte haft tid att skriva något nu på ett tag. I väntan på bättre tider får ni några mycket läsvärda länkar:
http://kyrkligabetraktelser.blogspot.com/
http://adorientemversus.blogspot.com/
http://www.ostran.se/bloggar/dagblogg

torsdag 18 juni 2009

Om SSPX

På Dagen läser jag att SSPX kommer att fortsätta viga präster. Datum verkar vara fastslaget till den 27 juni. Detta är något som den romerska kyrkan bestämt vänder sig emot genom att förklara den för illegitim. Se artikel

SSPX väckte starka känslor bland människor när en av dess biskopar (biskop Wiliamsson) i en intervju förnekade förintelsen. Ett klart och tydligt historiskt faktum. Detta är något som är brottsligt i Tyskland (där intervjun skedde). Intervjun sändes sedermera i Svt:s Uppdrag granskning.

Något som också väckte vrede hos många kristna var det faktum att Svenska kyrkan har upplåtit sina kyrkolokaler åt denna rörelse. Och jag håller med om att det är totalt fel. Men varför överhuvudtaget upplåta kyrkolokaler åt den romerska kyrkan? Och om man ska upplåta kyrkolokaler åt den romerska kyrkan - varför inte upplåta till andra grupper, såsom Missionsprovinsen? Missionsprovinsen står för en god lära och en stark kärlek. Dessutom tar man å det starkaste avstånd från högerextremism. Detta visar den här artikeln.

Kanske tänker några att SSPX är en liten missnöjd minoritet som inte kommer att finnas kvar så länge till. Men så är det inte. Det finns tvärtom flera miljoner anhängare till denna rörelse. Och förmodligen kommer antalet medlemmar öka. Naturligtvis kan det finnas många anledningar till detta - men en av de främsta anledningarna skulle jag tro är liberalismen som råder i många kyrkor. Detta ständiga anpassande till tiden skadar oss ofta och leder splittring. Därav söker sig många till en sådan extrem grupp.

måndag 15 juni 2009

Om den teologiska utbildningen...

Fem stycken riktigt starka profiler inom frikyrkligheten har valt att tillsammans skriva en artikel i Dagen som ett slags svar till högskoleverkets kritik beträffande den teologiska utbildningen. Som jag förstår det verkar dessa fem personer vilja arbeta för en god teologisk utbildning på en klar konfessionell grund. Som avslutning skriver de: "Det är dags att sluta huka oss för den statliga styrningen och göra upp med en liberalteologisk inriktning som allvarligt har urholkat både prästers och pastorers trosliv och församlingarnas andliga liv."

Ack så sant. I takt med bibelkritiken på de statliga universiteten har en stark sekularisering av kyrkans präster och lekfolk skett. Detta kommer särskilt till uttryck i prästers ständiga acceptans mot sådant som Bibeln på ett tydligt sätt faktiskt förbjuder. Naturligtvis ska vi vara tålmodiga och ödmjuka när det gäller syndare. Men det får inte gå över i en ständig acceptans. Då frångår vi Guds Ord.

Det är dags att göra upp med liberalteologin och Bibelkritiken. Det är dags att göra upp med präster urholkade trosliv. Därigenom ser vi något ofrånkomligt: kyrka och stat måste skiljas åt även när det gäller utbildningen. Uppenbart är det en fara i att låta staten utbilda församlingstjänare - präster och diakoner. Genom att acceptera en sådan utbildning låter kyrkan sig styras av staten - något Jesus förbjuder.

Det finns goda och vettiga alternativ i Sverige. Hit kan exempelvis nämnas Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), vilken bedriver ett bra teologiskt och vetenskapligt arbete - på en kristen grund. Dessutom har densamma, för några veckor sedan, fått ett ackrediteringssystem. Att inte Svenska kyrkan går in och stöder FFG kan jag inte förstå.

fredag 12 juni 2009

Urnsättning

För några dagar sedan var jag i en kyrka på urnsättning. Det var en god vän till familjen som avled för någon månad sedan och som hade valt att kremeras. Känslan att komma in i kyrkan och framför sig se en relativt liten urna stå på ett bord omgivet av två ljus känns konstigt. Det känns märkligt att tänka sig att här är resultatet av en människas liv. Det här är allt som är kvar efter en person som har levt här på jorden. Oerhört märkligt. Oerhört ledsamt. Men så är det. Människans liv här på jorden är kort och bräckligt. Så fyllt av glädje och sorg, smärta och njutning.

I den stunden när vi ska ta avsked av en kär vän som har lämnat detta jordelivet kan vi känna sorg och rädsla. Sorg över att aldrig mer få träffa den här personen. Sorg över allt man ville säga, men som aldrig blev sagt. Rädsla för hur skört och bräckligt livet är. Rädsla för min egen död. Men inför vår Gud får vi komma med alla våra känslor av rädsla och sorg. I Uppenbarelseboken står det att "Gud ska torka deras tårar". Gud som är så mycket större än vad vi kan ana oss lovar att torka våra tårar. Gud lovar oss att ge oss sin tröst. Därför får vi hämta tröst och styrka ur Hans Ord som står fast när allt annat faller.

"Fast står ditt Ord, när allting annat faller. Du har berett oss rum i Faderns rike. Där skall med dig de återlöstas skara, för evigt vara." (Svps. 628:4)

Vi får komma till Gud och gråta ut i Hans famn. Vi får ta emot Hans nåd, kärlek, frid och ljus.

"O liv som blev tänt:
i kristtrognas bröst dig har världen ej känt.
Det ljus som vårt jordiska öga ej tålt, dock
lever inom oss fast skumt och fördolt. Gud
råder allt skall under honom bli lagt, med kärlekens
makt.

O härliga lott:
att leva där döden sin överman fått,
där livet, som bleknat, sen hjärtvärmen fkytt
och vingkraften veknat, skall blomstra på nytt,
där kärleken växer som solvärmen blid
i vårfrudagstid.

O ljudliga land, där gråten ej rinner som timglasets sand,
där rosen ej vissnar, där fågeln ej dör,
där lyckan är klar som kristall, men ej skör,
där intet skall fattas, blott sorgen som tär
och plågar oss här."

(Svps. 258:1-3)

Samma äktenskap för alla

Jag sörjer situationen något fruktansvärt. Situationen i Svenska kyrkan. Den kyrka som jag har döpts in i och som jag har varit medlem i hela mitt liv. Den kyrka som mer och mer öppnar upp för allt som Bibeln tar avstånd ifrån och som låter folket avgöra vad som är rätt och fel i stället för Guds Ord i Gamla och Nya testementets apostoliska och profetiska skrifter.

Det senaste är förslaget på en ny äktenskapsordning. En äktenskapsordning som tonar ner Bibelns lära om äktenskapet genom att skapa en könsneutral ordning. Bibeln är oerhört tydlig över att äktenskapet är tänkt att vara till för en man och en kvinna.

"Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." (Matt 19:5-6)

Jesus säger här själv att äktenskapet är till för en man och en kvinna. Inte för två män eller två kvinnor. Och dessa verser ska läsas som det verkligen står - inte med ärkebiskopens tolkning. Kyrkostyrelsens beslut går emot Guds Ord på upprepade punkter.
1.) Man legitimerar utlevd homosexualitet, något Bibeln lär är fel. (Se exempelvis 1 Kor. 6:9f)
2.) Man tar bort väsentliga Bibelord som är en slags grund för äktenskapets existensberättigande.
3.) Man ljuger för människor något som åttonde budet faktiskt förbjuder, när man säger att Bibeln inte lär något om äktenskapet.

Listan kan göras mycket längre, men jag tror att ovanstående punkter räcker för att visa problematiken i Svenska kyrkan.

Situationen är allvarlig i Svenska kyrkan och undertecknad förstår att människor väljer att fly Svenska kyrkan. Trots det finns det andra alternativ. Svenska kyrkan är nämligen inte, med nödvändighet, politikernas och biskoparnas kyrka. I vår kyrka finns det även en alternativ kyrkostruktur, något man verkligen bör söka sig till. Jag tror inte att det bästa alternativet är att starta frikyrkor. Det skapar bara rörigheter. Det vettigaste alternativet är att söka sig till mer konservativa grenar inom Svenska kyrkan och därigenom kämpa för en bibeltrogen och god undervisning.

Jag vill betona en sak när vi talar om homosexualitet. Naturligtvis vänder jag mig inte mot dessa människor personligen. Det finns oerhört goda människor som är homosexuella. Jag vänder mig mot deras sätt att leva. Och det är en väsentlig skillnad.

På Aftonbladets hemsida går det att läsa om den nya äktenskapsordningen. Likaledes skriver Dag Sandahl om detta ämne på sin blogg.

tisdag 9 juni 2009

Grunden för teologi

"Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare böra prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, såsom det står skrivet: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig", Psalt. 119. Och den helige Paulus skriver: "Om ock en ängel komme från himmelen och predikade annorlunda, så skall han vara förbannad", Gal. 1"

Jag nu den pärlan vunnit har

Psalm av Th. Hamberg
1.
Jag nu den pärlan funnit har,
Som är min själs begär.
Du frågar: Vad? Hör då mitt svar:
Min Frälsare det är.
2.
Upp därför nu, min själ, och sjung,
Besjung din Frälsare!
Han din profet, din präst och kung,
Åt honom hyllning ge!
3.
Han är mig mer än kropp och själ
Och jord och himmel. Hör:
I honom är mig evigt väl,
Pris vare Gud därför!l
4.
Han är mig mer, han är mig mer
Än allt, vad nämnas kan.
Och vad han nu än tar och ger,
Min salighet är han.
5.
Behåll, o värld, din fröjd för dig,
Den aktar jag ej stort.
Min lust det är att fröjda mig
I vad min Jesus gjort.
6.
Jag vet att Jesus älskar mig,
Och vill ej veta mer.
Om än han stundom döljer sig,
Det till mitt bästa sker.
7.
Jag vet, att jag skall skåda Gud
I härligheten snart
och höja segersångens ljud
Och se hans års klart.

8.
O, Jesus, kunde jag nu blott
Av hjärtat älska dig
Och tacka för den nåd jag fått
Och vandra på din stig.

9.
Pris vare din barmhärtighet,
Att du har ställt det så,
Och pris ske dig i evighet,
Att jag fått syn därpå!!